Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na internetový obchod www.bathandbodyworks.sk , ktorý prevádzkuje spoločnosť Euro Impex LLC., so sídlom 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax, VA 22033.
Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.bathandbodyworks.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom statu Virginia, Spojene Staty Americke.

Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom www.bathandbodyworks.sk (ďalej len "kúpna zmluva") je zmluva uzatvorená na diaľku, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru.

Tovarom sa rozumejú veci ponúkané na predaj prostredníctvom internetového obchodu www.bathandbodyworks.sk

Objednávkou sa rozumie elektronický formulár určený na vyplnenie údajov, vyjadrenie súhlasu s OP a prejav vôle kupujúceho uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu.

Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy:

  • kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku
  • internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva
  • predávajúci pošle kupujúcemu tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS
  • kupujúci tovar prevezme a skontroluje, v prípade reklamácie sa obráti na predávajúceho

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že sa takto rozhodne, si uvedomuje, že predávajúci má právo požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením.

v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci už prevzal tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom, nepoškodenom obale. Ak je tovar poškodený, otvorený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave inom, ako bol zaslaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú, preukázanú škodu uhradiť zo sumy, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

Kupujúci je zároveň povinný poskytnúť svoje údaje a číslo účtu, kam je predávajúci povinný vrátiť peniaze neodkladne po tom, ako bol kupujúcim vrátený tovar.

Zodpovednosť za chybu, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný po prevzatí tovar skontrolovať a pokiaľ požiadavkám nevyhovuje, vyreklamovať ho bezodkladne.

Kupujúci berie na vedomie, že predajca nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

V prípade reklamácie je nutné poškodený tovar vyfotografovať a poslať reklamačný e-mail na info@euroimpexllc.com
Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu, s rovnakým výrobným kódom alebo vrátit peniaze za poškodený výrobok. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu , poštovné si hradi kupujúci.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

Predávajúci tovar expeduje najneskor do 72 hodin po obdržaní objednávky a zasiela ho kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, UPS, FedEx, DHL, USPS, TNT Express, alebo s Kurierom GLS. Ako poštovné si účtuje sumu zobrazenu pred potvrdenim objednavky. Balné si naša spoločnosť neúčtuje. Dodanie tovaru trva od 1 do 10 dni, ktora zalezi o sposobe dopravy a statu kam objednavku posielame.

Chýbajúce produkty z objednávky

Stáva sa sem-tam, že niektoré vami objednané produkty sú vypredané alebo poškodené. Ak ste si objednali viac produktov v tej istej objednávke tak vám pošleme všetky ostatné produkty okrem tých chýbajúcich/poškodených a výšku dobierky opravíme. Ak ste si už objednávku zplatili vopred bankovým prevodom, tak vám peniaze za chýbajuce produkty vrátime na ten istý bankový účet.

Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.Ak zákazník zadá chybnú/neplatnú adresu pri objednávke a zásielka bude vrátená, tak vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na úhradu vzniknutej škody na poštovnom a balení.Za neprevzaté/vrátené objednávky účtujeme minimálne 15,- Euro.

Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode www.bathandbodyworks.sk sú konečné a neobsahujú TAX (DPH). Ku konečnej sume si predávajúci účtuje iba poštovné. V state Virginia si uctujeme 6% State Tax.Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po zaslaní objednávky obsiahnutého v tejto objednávke. Ceny na nasej stranke uz obsahuju vsetky dovozne poplatky a CLO, takze zakaznik nemusi platit nic navyse.

Zákazník pri objednávke potvrdzuje

Ze sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj vyžadované predzmluvné informácie ohľadom prevádzkovateľa internetového obchodu, tovaru, dodacích a platobných podmienok, práva na odstúpenie od zmluvy, záručných podmienok, postupe pri uplatňovaní reklamácií, ochrany osobných údajov a ostatné informácie v súlade zakonmi statu Virginia, Spojene Staty Americke.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia od 01.04.2015 do vydania nových OP.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zakonmi statu Virginia, Spojene Staty Americke